Veel gestelde vragen

Waarom duurt de discussie over dit plan zo lang?

Een eerder plan werd door de gemeenteraad afgekeurd omdat het op bepaalde punten niet aan de gemeentelijke bouwkaders voldeed. Naar aanleiding hiervan hebben we ervoor gekozen om goed de tijd te nemen voor een aangepast plan dat hier wel volledig aan voldoet. Ook beseften we ons dat gebrekkige communicatie over de eerdere plannen een punt van kritiek onder Amelanders is geweest. Er is daarom de afgelopen tijd gewerkt aan betere informatievoorziening en een constructieve dialoog met belangstellenden op het eiland. De lancering van deze website is één voorbeeld. Ook was er op 1 februari van dit jaar een informatieavond en zijn er twee open dagen op de locatie van het voormalige zwembad georganiseerd. De vragen, opmerkingen en ideeën van Amelanders zijn meegenomen in het aangepaste plan, dat onder andere minder grootschalig is, qua architectuur veel beter past bij Ameland, zorgt voor het behoud van het fietsbruggetje in de Vleijen en een verrijking voor de omgeving is.

Op welke punten is het aangepaste plan precies anders dan voorheen?

Na veelvuldig overleg met belangstellenden op Ameland zijn er een nieuwe ontwerpen van het wellness-gebouw en de inrichting van het landschap op de rest van het zwembadterrein gemaakt. De bebouwing is bijvoorbeeld een stuk minder grootschalig, doordat nieuwbouw en oudbouw (Hotel Noordsee) niet meer bovengronds aan elkaar gekoppeld worden. Door een ondergrondse tunnelverbinding blijven de zichtlijnen vanuit de Strandweg naar de Vleijen (en andersom) behouden. De Molenweg blijft als fietspad intact en de architectuurstijl past nu bij het karakter van Ameland: met rieten kappen, wit gestucte muren en een tijdloze uitstraling. Het aangrenzende Noordsee Hotel wordt in dezelfde stijl gerenoveerd, dus met rieten kap en wit gekeimde muren. Een overzicht van alle aanpassingen vindt u op hier.

Ook is er aan het aangepaste plan een goed doordachte landschappelijke visie toegevoegd. Zo verdwijnt niet alleen het verslonsde zwembad, maar komt er een duinlandschap voor in de plaats dat de omgeving verrijkt. In het plan ligt er geen water tussen de gebouwen, maar komt er een landschappelijke invulling met duintjes en streekeigen bomen en struiken. Hierdoor komt de bebouwing bovendien verscholen te liggen in het duinlandschap, dat zowel op het huidige zwembadterrein als rondom Hotel Noordsee wordt aangelegd. Alle hekken om het terrein verdwijnen. Het gebied wordt integraal onderdeel van de Vleijen en is daarmee toegankelijk voor iedereen.

Voldoet het plan aan alle bouwkaders van de gemeente?

Ja. Het volledige plan past binnen de kaders van 2012:

  • Nog altijd staat de komst van een hoogwaardige wellness met hotelaccommodaties centraal.
  • Er wordt uitsluitend op eigen grond gebouwd.
  • De strook grond langs de waterpartij aan de rand van de Vleijen is wel eigen grond, maar wordt niet bebouwd of afgegraven.
  • Het centrale wellness-gebouw wordt maximaal 10 meter hoog (nokhoogte).
  • Hotelunits worden maximaal 8,5 meter hoog (nokhoogte) en liggen minimaal 15 meter uit elkaar.
  • De bebouwingsdichtheid blijft onder het maximum van 30 procent.
  • De fietsbrug in de Vleijen blijft behouden.

Zal Wellness Ameland extra toeristen aantrekken?

Door de focus op zogeheten medical wellness en het gebruik van heilzaam sole-water uit een onderliggende bron, betreft het een voor Nederland uniek spa- en wellness-concept dat de toeristische aantrekkingskracht van Ameland verder kan versterken. De focus van de behandelprogramma’s ligt met name op het voor- en naseizoen. In plaats van extra drukte in het hoogseizoen wordt het toeristische seizoen op Ameland zo verlengd. Daarbij is de gemiddelde wellnessbezoeker op zoek naar een authentieke ervaring op gebied van wellness, rust en natuur. De wellness valt binnen het hoogste toeristische segment, waar ook volgens de gemeente Ameland en de provincie Friesland nog vraag naar en ruimte voor is op het eiland. De verwachting is dat zo’n 25.000 tot 40.000 bezoekers alleen voor de wellness komen. Die komen voor een deel speciaal naar Ameland, maar zullen voor het overgrote deel van het eiland zelf komen (bewoners, gasten andere logiesverblijven). Doelstelling is bovendien dat alle gasten (en bewoners) op het hele eiland straks van Wellness Ameland kunnen genieten: dus ook mensen die niet bij ons overnachten, kunnen tegen betaling van de faciliteiten gebruikmaken.

Hoe wordt leegstand of permanente bewoning van verkochte hotelunits voorkomen?

De gemeente heeft beleid en regelgeving voor zogeheten bedrijfsmatige exploitatie die erop toezien dat dergelijke vakantie- of recreatieverblijven op Ameland continu en aan wisselende partijen verhuurd worden. Leegstand, maar ook permanente bewoning van recreatie- of vakantieverblijven, is uitdrukkelijk verboden. De gemeente kan zowel via het publiekrecht (bestemmingsplan) als het privaatrecht (boeteclausule, kettingbeding) handhaven. Voor meer informatie inzake het beleid bedrijfsmatige exploitatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente.

Wordt de wellness niet heel grootschalig?

Het plan is flink aangepast naar aanleiding van zorgen bij Amelanders over grootschaligheid. Zo worden nieuwbouw en oudbouw (Hotel Noordsee) niet meer bovengronds aan elkaar gekoppeld. Door de verbinding via een ondergrondse tunnel blijven de Molenweg en de mooie zichtlijnen vanaf de Strandweg naar de Vleijen (en andersom) behouden. Het aangepaste plan voorziet bovendien in 100 in plaats van de eerdere 126 hotelkamers. Bebouwing komt er maar op 25 procent van de door de gemeente toegestane 30 procent van het terrein. Ook oogt het plan nu kleinschaliger omdat de bebouwing verscholen gaat in een natuurlijk duinlandschap.

Is Ameland niet vol?

Discussies over de wenselijkheid van nieuw aanvullend toeristisch aanbod op Ameland is goed, maar hoort door Amelanders zelf gevoerd te worden en mag niet over slechts één plan of één ontwikkeling gaan. Het plan voor Wellness Ameland plan past inmiddels volledig binnen de kaders van de gemeente en dat is het belangrijkste uitgangspunt. Bovendien staat er zowel in de gemeentelijke als provinciale structuurvisie dat er op Ameland ruimte is voor en vraag is naar ontwikkelingen in het hoogste toeristische segment.

Wordt het naastliggende gebied de Vleijen niet volgebouwd?

Nee, de Vleijen wordt volledig met rust gelaten en gaat er door dit aangepaste plan zelfs op vooruit. Er wordt alleen gebouwd op het terrein van het voormalige zwembad, dus het terrein dat nu nog achter de hekken zit. Die hekken verdwijnen en het terrein wordt openbaar toegankelijk. Na gesprekken met Amelanders is ervoor gekozen om fietspad de Molenweg en het fietsbruggetje in de Vleijen te behouden. Op het terrein en rondom het naastliggende Hotel Noordsee wordt volgens het plan een nieuw duinlandschap aangelegd.

Kunnen de kinderen straks niet meer spelen in de Vleijen?

Er veranderd niks aan de Vleijen. Ook voor (de gasten van) Westcord is de Vleijen zeer waardevol. Uit reacties van gasten blijkt elke keer weer dat de glijbamen, de waterslinger, de bruggetjes en het pirateneiland zeer worden gewaardeerd. Daarom houden we dit intact en zullen we dit waar mogelijk juist versterken.

Wie zitten er achter dit plan?

Wellness Ameland is een samenwerking tussen VolkerWessels als grondeigenaar en Westcord Hotels. Westcord, eigenaar van het nabije Hotel Noordsee en toonaangevende hotels op andere Waddeneilanden, wordt verantwoordelijk voor de exploitatie. Kontour Vastgoed werkt in opdracht van de grondeigenaar, VolkerWessels. Kontour Vastgoed is een bekend gezicht op Ameland en heeft onder andere de commandeurswoningen van het project Parel van Nes ontwikkeld.

Waarom komt er niet alleen wellness, dus zonder hotel?

De doelstelling is een financieel haalbaar en economisch duurzaam plan. De combinatie van wellness en nieuwe hotelkamers zorgt hiervoor. We willen voorkomen dat de wellness over vijf jaren haar deuren alweer moet sluiten. Laten we het goed doen, dan is Wellness Ameland over tientallen jaren nog steeds van toegevoegde waarde voor het eiland.

Vragen van Amelanders

Hoeveel nieuwe hotelkamers komen er bij de wellness?

Het plan voorziet in 44 hotelkamers bovenin het centrale wellness-gebouw en zeven hotelunits met ieder acht kamers (= 56 hotelkamers in totaal). Het gaat dus om in totaal 100 kamers.

Voor hoeveel personen zijn de hotelunits?

In iedere kamer is er plek voor twee personen. Er zijn per unit acht kamers, dus per unit zijn er zestien bedden beschikbaar.

Hoe gaat fiets- en wandelpad de Molenweg lopen en wie is/blijft de eigenaar?

De Molenweg blijft als fiets- en wandelpad intact, net als het fietsbruggetje in het aangrenzende natuurgebied de Vleijen. Doel is om het fiets- en wandelpad over het huidige tracé van de Molenweg te laten lopen. De ondergrond is van de gemeente. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit ook zo blijft. Zowel het definitieve tracé als de eigendomssituatie wordt met de gemeente afgestemd. De gemeente zal in deze het laatste woord hebben.

De ontwikkelaar verdient geld aan dit project.  Kunnen jullie niet iets terug doen voor de Amelander samenleving?  

Er zijn na afloop van de informatieavond al ideeën besproken om een zogenaamd Vleijenfonds op te richten: een fonds waarmee investeringen gedaan kunnen worden in de verdere verbetering van het gebied De Vleijen. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe speeltoestellen, natuurontwikkeling, educatieve elementen, etc. Het fonds zou bijvoorbeeld gevuld kunnen worden met een eenmalig startkapitaal vanuit de ontwikkeling, en/of middels een jaarlijkse vergoeding gekoppeld aan de bezoekersaantallen van de wellness en extra opbrengsten uit toeristenbelasting. Een stichtingsbestuur kan dan jaarlijks beslissen hoe budgetten worden verdeeld. Het bestuur zou dan bestaan uit lokale personen en een vertegenwoordiger van Westcord Hotels. De mogelijkheden hiervoor worden verder onderzocht.

Wordt er voor het dak gekozen voor echt riet of iets anders?

Het dak van de bebouwing is in de plannen voorzien van een echte rieten kap.

Kan het zwembad nu niet alvast gesloopt worden?

Nee, dat behoort niet tot de mogelijkheden. In de onverhoopte situatie dat het voorstel wordt afgekeurd, moet er nagedacht worden over alternatieve invullingen.

Hoe zit het binnen het plan met de brandveiligheid en de vluchtroutes van omwonenden in geval van brand?

Bij verdere uitwerking van het plan wordt het ontwerp besproken met de brandweer en de veiligheidsdienst. De uitkomsten worden meegenomen in het ontwerptraject van de wellness.

Krijgt de Vereniging van Eigenaren van permanente bewoners binnen Hotel Noordsee inspraak in de renovatie van het hotel, bijvoorbeeld in keuzes over de entree en de rieten kap?

Er zal samen opgetrokken worden met de Vereniging van Eigenaren. Dit kan ook niet anders omdat een deel van de appartementen privaat eigendom is en wij niet over andermans eigendom beslissen.

Wat betekent het plan voor de werkgelegenheid (zowel kwaliteit als kwantiteit)?

Wellness Ameland zal zeker extra werkgelegenheid bieden voor Ameland. Maar ook zal het project als spin-off fungeren voor Amelanders. Zo kunnen er meer lokale producten worden verkocht. Op het gebied van medical wellness hebben wij samenwerkingen voor ogen met huisartsen en verpleegkundigen op het eiland en kan de expertise van fysiotherapeuten en bijvoorbeeld (sport)masseurs worden ingezet.

Wat is de huidige bestemming van de zwembadlocatie?

Het geldende bestemmingsplan ‘Strandweg Nes e.o. 1995’, heeft de locatie op grond van artikel 5 de bestemming ‘Recreatie-concentratiegebied’. Het toegestane gebruik betreft op grond van artikel 5.1 sub b onder 5:

“Erven, ontsluitende wegen en paden, verhardingen, parkeergelegenheid, groenvoorziening, andere bouwwerken en andere werken en voor zover aangeduid op de kaart als “zwembad” voor een overdekt zwembad, sport- en ontspanningscentrum, uitgezonderd discotheken, alsmede een kuuroord.”

Waarom is de locatie nu een ‘witte vlek’ binnen de bestemmingsplannen?

De benaming ‘witte vlek’ klopt niet. Deze term suggereert dat er geen bestemming van toepassing zou zijn op de locatie van het zwembad en dat is natuurlijk wel het geval. Wat volgens ons bedoeld wordt is het volgende: de gemeenteraad heeft het college onlangs verzocht om de locatie van het voormalige zwembad (onze locatie dus) mee te nemen in het  “Bestemmingsplan Recreatieterreinen Nes”. In dat bestemmingsplan was onze locatie buiten het plangebied gehouden.

Welke bezwaar- en inspraakmogelijkheden zijn er?

Indien de gemeenteraad positief beslist, gaan wij ervan uit dat de plannen onderdeel vormen van het concept voorontwerp bestemmingsplan. Alle gebruikelijke bezwaar- en inspraakmogelijkheden zijn daarbij van toepassing.

Wat is jullie visie wat betreft duurzaamheid?

We willen zoveel mogelijk aansluiten bij de duurzaamheidsambities van de gemeente. Opdrachtgever VolkerWessels heeft het volgende duurzaamheidsbeleid:

VolkerWessels neemt haar verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties en wil verkwisting zoveel mogelijk tegen gaan. Niet alleen in onze eigen bedrijfsvoering maar ook in de projecten die we ontwikkelen en in de activiteiten van partijen in de keten. We werken gelukkig in een sector waar veel kan. Een beter afvalmanagement, milieuvriendelijke technieken voor asfaltproductie, een betere bouwlogistiek, innovatieve duurzaamheidsconcepten in de bouw. Er zijn mogelijkheden genoeg. We investeren dan ook graag in dergelijke duurzame ontwikkelingen. Het ondernemerschap, de zelfstandigheid en de innovatiekracht van de decentrale werkmaatschappijen, maar ook de samenwerking tussen alle werkmaatschappijen onderling zijn van groot belang bij de ontwikkeling van ons duurzame beleid.

Is het concept niet met de warmte van de bron te verwarmen?

Er wordt nog onderzocht of het tot de technische en financiële mogelijkheden behoort om de wellness te verwarmen door middel van de onderliggende bron. We komen hier graag in een later stadium op terug.

Wat is de hoogte van de koepels van het zwembad nu? En hoe verhoudt zich dat ten opzichte van het nieuwe plan?

De huidige koepel is negen meter hoog, de glijbaan die er nu nog staat is zo’n zestien meter hoog. De hoogte voor het wellness-gebouw in de plannen is 10 meter (nokhoogte).

Wat is de functie van de lichtstraat en is het licht ’s avonds af te schermen?

De lichtstraat is bedoeld om licht in de wellness te brengen. Er zullen voorzieningen worden getroffen om de overlast hiervan ’s avonds zoveel mogelijk te beperken.

Hoe zit het met de verlichting van het terrein? Wordt de duisternis gerespecteerd?

Jazeker proberen wij de duisternis zoveel mogelijk te respecteren. Echter moeten gasten wel veilig van en naar hun kamer kunnen lopen. Er worden voorzieningen getroffen om de overlast hiervan ’s avonds zoveel mogelijk te beperken.